skip to Main Content
Köp Campingkort 0156 - 124 94

Camping

Information och ordningsregler

 • Bomsystemet är öppet för passage med chip mellan 6.30-22.30. Ingen trafik övrig tid. Vid akuta situationer, ring 0156 124 94.
 • En bil inne per ekipage. Det är inte tillåtet att släppa in någon annan med sitt chip. Åk heller inte efter någon annan, utan passera alltid med eget chip.
 • Trosa Havsbad är medlem i SCR svensk camping. Campingkortet Camping Key Europe erfordras och kan lösas i receptionen.
 • Den sedvanliga radiomaningen gäller; lugn under dagtid och tystnad mellan 23.00 – 07.00.
 • Stereo/radio och musikinstrument skall användas med hänsyn till andra gäster.
 • Sopor sorteras i påsar och kastas, i avsedda behållare, vid någon av de två miljöstationerna som finns intill respektive toalettservicebyggnad.
 • Övriga sopor, möbler, skrot o. dyl. slängs på återvinningscentralen i Vagnhärad. Öppet M, O, F 7-16, T, To 7-19, L 9-15, S 10-14 (1/4-30/9-17).
 • Rökning förbjuden i samtliga stugor och byggnader. Vänligen fimpa i askkoppar.
 • Vattenposter finns på flera platser på området. Se kartan.
 • Endast slutna avloppssystem (ej hinkar el. liknande) får användas till husvagnar.
 • Tömningsstation, där du kan tömma ned i marken direkt från fordonet, finns intill vändplan innan stranden. Obs! Vattenposten på stationen är avsedd för tömningen och ej för dricksvatten.
 • Spillvattenlunga och toalettkassett töms i något av de två latrinutrymmena, ett i övre servicebyggnad (2) och ett i nedre pentrybyggnad (3), eller i tömningsstationen.
 • Bollspel är inte tillåtet vid tält, husvagnar och bilar. Hjälp era barn att hitta en lämplig plats, t. ex badstranden när den är tom.
 • Fiske är tillåten vid hopptornsbryggan såvida ingen badar, och vid gästbryggan såvida ingen båt ligger an. Se till att inte lämna krokar och annat efter dig. Fiske förbjuden längs med hamnens kaj och båtbrygga.
 • Försäljning, vid och inom campingen, får endast ske med skriftlig tillåtelse.
 • Var aktsam om gräs och planteringar, närboendes tält/husvagn och övrig egendom.
 • Campingvärden ansvarar inte för skador på, eller förlust av, campinggästers ägodelar. Skada som uppstår på campingplatsen, byggnader, material eller andra gästers ägodelar skall ersättas av skadegöraren.
 • De flesta tomter är markerade med gränsstenar. Numret på tomten finns på plank eller skylt, samt elskåp.
 • På campingen finns tillgång till bl.a. tvättmaskiner, torktumlare, kök och dusch.
 • Vid avresa från campingen ska uppstädning av tomt ske.
 • Motorfordonstrafik på campingen får endast ske mellan entré och egna platsen – tänk på lekande barn.
 • Tomgångskörning max 1 minut inom Trosa kommun.
 • Ny dygnsavgift tags ut från kl. 12.00.
 • Ordinarie telefonnummer 0156-124 94 vidarekopplas till jourtelefon mellan 22.00-08.00.

Säkerhetsföreskrifter och -information

NÖDNUMMER / EMERGENCY 112
SJUKVÅRDSRÅDGIVNING 1177 /
HEALTHCARE ADVISORY +46 771 11 77 00

 • For situations requiring medical care, please ask the staff for assistance or call us at +46 (0)15612494.
 • Hjärtstartare finns i receptionen och på anläggningen finns alltid minst en i personalen som är utbildad i HLR. Defibrillator located in reception in case of cardiac arrest.
 • Första-hjälpenutrustning finns i reception och café.
 • Närmsta akutmottagning finns på Nyköpings lasarett, Nyköping, på Olrogs väg 1.
 • Ambulans, icke brådskande fall, tel. 0770-270300. Sjuktransport samt liggande transport tel. 020-444000.
 • Sjukvård, landstinget Sörmland, växel tel. 0155-24 50 00
 • Giftinformationscentralen, mindre akuta fall, tel. 010-456 67 00.
 • Polis, tel. 114 14. Allvarlig olycka/ brott 112.
 • Assistancekåren tel. 020-912 912.
 • Tandläkare, vard, tel. 0155-24 76 00.

Helg och kväll, tel. 0155-24 50 00.
Enbart rådgivning 1177.

Brandföreskrifter

 • Brandsläckare finns utplacerade på området, se kartan.
 • Ur brandsynpunkt skall avståndet mellan grannars husvagn/tält vara minst 4 m. Vid mindre avstånd har personalen rätt att kräva att tält/ husvagn flyttas.
 • Vagnen ska ställas på ett vis att draget är lättillgängligt, så att vagnen enkelt kan flyttas vid exempelvis närliggande brand.
 • Flytta aldrig på ett brinnande fordon. Enbart kringliggande fordon/ting får flyttas om möjlighet finns och om risk för person inte föreligger.
 • Vid brand: rädda, varna, larma, släck. Ring först 112 vid okontrollerbar brand, sedan campingen.
 • Vid stor brand: uppsamlingsplats stranden.
 • Hantering av gasol skall ske med försiktighet och enligt gällande föreskrifter. Gasolsystem i fordon ska vara besiktigade och godkända.
 • Om du vill grilla – tänk på brandfaran. Tändvätska skall användas och förvaras på ett ansvarsfullt sätt (tändkub rekommenderas)
 • Grillkolsrester kastas i tunna vid container.

Läs mer på msb.se om ”Brandsäker camping”.

Back To Top